• 5

  .

  .

 • 6

 • 4

  .

  .

 • 3

  .

  .

 • 2

  .

  .

 • 1

  -

  -

ثبت نام وام وزرات علوم

نحوه پرداخت شهریه ترم تابستان

شهریه ثابت نقدا به حساب جاری ۰۱۰۶۴۵۸۶۹۹۰۰۹ واریز شود

شهریه متغییر طی یک فقره چک به تاریخ ۹۵/۰۵/۱۰ به امور مالی تحویل داده شود

بادتشکر امور شهریه

دروس ارائه شده ترم تابستان۹۵

دروس ۲